Generelle forretningsbetingelser

indledende bemærkning
Disse vilkår og betingelser gælder for forholdet mellem brugeren og RVS Reisevermittlungsservice Sabine Westphalen som operatør af sidenwww.feriefordele.dk. Feriefordele.dk er en informationsportal om rejser, reservationerne og behandlingen foregår hos den respektive rejsesamarbejdspartner.

Som bruger af Feriefordele.dk accepterer du følgende generelle vilkår og betingelser for brug af fordelsportalen.Portalen henvender sig desuden udelukkende til personer, der er myndige.

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem brugeren og feriefordele.dk, uanset hvilken partnerhjemmeside brugeren også registrerer og logger på.

Brugeren indgår kontrakten om brugen af ​​feriefordele.dk-tjenesten med RVS Reisevermittlungsservice Sabine Westphalen /22529 Hamburg. Yderligere kontaktoplysninger kan findes længere nede på siden.

1. Indhold
1.1. Feriefordele.dk tilbyder brugerne en gratis informations- og bookingportal med turistsamarbejdspartnere.

1.2. Feriefordele.dk oplyser, at de af brugeren afgivne data og/eller oplysninger kun er tilgængelige for den anden bruger, i det omfang disse data og/eller informationer ikke er i modstrid med lovbestemte regler eller nærværende almindelige betingelser.Feriefordele.dk er berettiget til at fjerne ulovligt indhold fra hjemmesiden uden forudgående varsel.

1.3. Brugeren anerkender, at en 100% tilgængelighed af hjemmesiden ikke er teknisk mulig.Feriefordele.dk bestræber sig på at holde hjemmesiden konstant tilgængelig.Især vedligeholdelses-, sikkerheds- eller kapacitetsproblemer samt hændelser uden for feriefordele.dk’s kontrol (f.eks. afbrydelser hos tjenesteudbyderen, strømafbrydelser osv.) kan resultere i kortvarige forstyrrelser eller midlertidig suspendering af tjenester på hjemmeside.

1.4. Feriefordele.dk tilbyder brugeren en platform til at bringe brugeren sammen med kontraktlige samarbejdspartnere og giver den tekniske mulighed for, at brugere og partnere kan kontakte hinanden.Feriefordele.dk deltager ikke i indholdet af kommunikation mellem brugere.
Brugernes kontrakter indgås direkte med samarbejdspartnerne. Feriefordele.dk er ikke involveret i dette.

2. Ansvar
2.1. Feriefordele.dk fungerer kun som informerende formidler i de kontrakter, der er indgået med rejsesamarbejdspartnerne.For disse partnertilbud gælder de respektive samarbejdspartnervirksomheders vilkår og betingelser og databeskyttelseserklæringer, som selv udfører hele bookingprocessen og samtidig er kontrakt- og kontaktpersoner for brugerne.

2.2. Brugerne og samarbejdspartnerne er alene ansvarlige for behandlingen og opfyldelsen af ​​de indbyrdes indgåede kontrakter.De respektive partnervirksomheders vilkår og betingelser og databeskyttelseserklæringer gælder for samarbejdspartnernes tilbud.De udfører selv hele bookingprocessen og er kontaktpersoner for brugerne.

2.3. Feriefordele.dk hæfter ikke for pligtbrud fra brugernes side som følge af de aftaler, der er indgået mellem brugere og samarbejdspartnere.

2.4. Alle oplysninger på Feriefordele.dk indsamles og behandles med omhu.Der gives ingen garanti for aktualitet, rigtighed, fuldstændighed eller kvalitet af de givne oplysninger.Ansvarskrav mod Feriefordele.dk, der vedrører materielle eller immaterielle skader forårsaget af brug eller manglende brug af de afgivne oplysninger eller ved brug af ukorrekte og ufuldstændige oplysninger, er principielt udelukket.Feriefordele.dk forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden forudgående varsel eller midlertidigt eller permanent at ophøre med offentliggørelsen.

2.5. Ansvarsfraskrivelse for indhold
Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i henhold til paragraf 7, paragraf 1 i den tyske telemedielov (TMG).Som tjenesteudbyder er vi dog ikke forpligtet til at overvåge transmitterede eller lagrede tredjepartsoplysninger eller til at undersøge omstændigheder, der indikerer ulovlig aktivitet i henhold til §§ 8 til 10 TMG.Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af ​​oplysninger i henhold til almindelige love forbliver upåvirket.Ansvar herfor er dog først muligt fra det tidspunkt, hvor kendskab til en konkret lovovertrædelse er kendt.Så snart vi bliver opmærksomme på eventuelle overtrædelser af loven, vil vi fjerne dette indhold med det samme.

2.6. Ansvar for links
Vores tilbud indeholder links til eksterne tredjepartswebsteder, hvis indhold vi ikke har indflydelse på.Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold.Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider.De linkede sider blev tjekket for mulige lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen.Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linkningen.En permanent kontrol af indholdet af de linkede sider er dog ikke rimelig uden konkrete beviser for en krænkelse.Så snart vi bliver opmærksomme på lovovertrædelser, vil vi fjerne sådanne links med det samme.

3. Juridiske meddelelser
3.1. Feriefordele.dk tilbyder kun rammerne for at indlede en forretningsforbindelse mellem den tilbudende samarbejdspartnervirksomhed og den interesserede bruger.Et ansvar eller garanti for aktualitet, rigtighed og fuldstændighed af de afgivne oplysninger og data er udelukket.Dette gælder også for alle andre direkte eller indirekte hjemmesider, der henvises til via hyperlinks.

3.2. Feriefordele.dk er ikke ansvarlig for indholdet af hjemmesider, der tilgås via disse links.Feriefordele.dk er endvidere ikke ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skade, herunder tabt fortjeneste, som følge af brugen af ​​de oplysninger eller data, der findes på denne hjemmeside.Ligeledes undtaget er rettigheder og forpligtelser mellem Feriefordele.dk og brugeren af ​​denne hjemmeside eller tredjeparter.

3.3. Alle rejsesamarbejdspartnere har kontraktligt forpligtet sig over for Feriefordele.dk til at yde de anførte rabatter, reduktioner eller særlige takster til brugerne på de angivne betingelser.Bestillingen/bookingen foretages online via direkte links, koder eller telefonisk ved at navngive det angivne søgeord/kode.

3.4. Kontrakterne mellem brugerne og rejsesamarbejdspartnerne indgås direkte.Garantikrav kan kun gøres gældende i dette kontraktforhold.Feriefordele.dk påtager sig intet ansvar, hvis der ikke ydes rabatter, afslag eller særlige takster.Det gælder særligt ved virksomhedsopløsning, insolvens eller ejerskifte.

4. Forbrugertvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelsesplatform
Online tvistbilæggelsesplatform: I henhold til artikel 14, stk. 1 ODR-VO: Online tvistbilæggelsesplatformen (“OS-platformen” forkortet) som et kontaktpunkt for forbrugere og iværksættere, der ønsker at bilægge tvister, der opstår som følge af juridiske transaktioner, der er afsluttet online retten er tilgængelig under følgende link:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer for et forbrugervoldgiftsnævn.

5. Kundeservice/Support
Brugeren kan sende spørgsmål og forklaringer om ydelsen af ​​Feriefordele.dk til info@feriefordele.dk eller telefonisk (004940 – 45 000 662).

6. Ophavsret og varemærkeret
6.1. Feriefordele.dk anvender fotos/grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, som er udleveret af samarbejdspartnerne til kontraktligt autoriseret brug.Feriefordele.dk er af samarbejdspartnerne kontraktmæssigt fritaget for ethvert krav fra tredjemand, der rejses som følge af, at samarbejdspartnerne er skyld i ulovlig brug af ophavsrettigheder i billede og ord.Derudover anvender Feriefordele.dk royaltyfrie og købte fotos og grafik, som er dokumenteret med bevis.

6.2. Indholdet på Feriefordele.dk, i særdeleshed alle tekster, billeder, grafik, logoer, samt deres arrangement, er underlagt copyright og anden immaterialret.De tekster, billeder, grafik, logoer etc., der er opgivet på Feriefordele.dk, må ikke ændres, kopieres til kommercielle formål og anvendes på andre hjemmesider.

Al information eller databrug, tilmelding til Feriefordele.dk og alle handlinger, tolerationer eller undladelser i forbindelse med hjemmesiden er udelukkende underlagt tysk lov.

Kilde: https://www.e-recht24.de

7. Afsluttende bestemmelser
Skulle enkelte bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser være eller blive ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af ​​de resterende bestemmelser.Udførelsessted og værneting er det registrerede hjemsted for feriefordele.dk, 22529 Hamborg.Tysk lov gælder for udelukkelse af international privatret og FN’s købelov vedtaget i tysk lov.

______________________________________________________________________________________________________________

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Vorbemerkung
Diese AGB gelten im Verhältnis zwischen dem Nutzer und RVS Reisevermittlungsservice Sabine Westphalen als Betreiber der Seite www.feriefordele.dk. Feriefordele.dk ist ein Informationsportal über Reisen, die Buchungen und die Abwicklung finden bei dem jeweiligen  Reise-Kooperationspartner statt.

Als Nutzer von Feriefordele.dk akzeptieren Sie die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung des Vorteilsportals. Das Portal richtet sich auch ausschließlich an volljährige Personen.

Die AGB regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und feriefordele.dk, unabhängig davon, auf welcher Partner-Website sich der Nutzer zusätzlich registriert und einloggt.

Der Nutzer schließt den Vertrag über die Nutzung der Dienstleistung von feriefordele.dk mit RVS Reisevermittlungsservice Sabine Westphalen /22529 Hamburg. Weitere Kontaktdaten befinden sich im Impressum.

1. Inhalt
1.1. Feriefordele.dk bietet Nutzern ein kostenloses Informations- und Buchungsportal bei touristischen Kooperationspartnern.

1.2. Feriefordele.dk stellt die vom Nutzer bereitgestellten Daten und/oder Informationen den anderen Nutzern nur zur Verfügung, soweit diese Daten und/oder Informationen nicht gegen gesetzliche Vorschriften oder diese AGB verstoßen. Feriefordele.dk ist berechtigt, rechtswidrige Inhalte ohne Vorankündigung von der Website zu entfernen.

1.3. Der Nutzer erkennt an, dass eine 100%ige Verfügbarkeit der Website technisch nicht zu realisieren ist. Feriefordele.dk bemüht sich, die Website konstant verfügbar zu halten. Insbesondere Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsbelange sowie Ereignisse, die nicht im Machtbereich von feriefordele.dk stehen ( z. B. Störungen beim Service-Provider, Stromausfälle etc.), können zu kurzzeitigen Störungen oder zur vorübergehenden Einstellung der Dienste auf der Website führen.

1.4. Feriefordele.dk bietet dem Nutzer eine Plattform an, um den Nutzer mit Vertrags-Kooperationspartnern zusammenzuführen und stellt dafür die technische Möglichkeit bereit für die Kontaktaufnahme der Nutzer und Partner untereinander. Feriefordele.dk beteiligt sich inhaltlich nicht an der Kommunikation der Nutzer untereinander. Die Verträge der Nutzer werden direkt mit den Kooperationspartnern geschlossen. Feriefordele.dk ist daran nicht beteiligt.

2. Haftung
2.1. Feriefordele.dk wird bei den  mit den Reise-Kooperationspartnern geschlossenen Verträgen, nur als informierender Vermittler tätig.
Für diese Partnerangebote gelten die AGB und Datenschutzerklärungen der jeweiligen Kooperations-Partnerunternehmen, die selbst die komplette Buchungsabwicklung durchführen und auch Vertrags- und Ansprechpartner der Nutzer sind.

2.2. Die Nutzer und Kooperationspartner sind für die Abwicklung und die Erfüllung der untereinander geschlossenen Verträge allein verantwortlich. Für die Angebote der Kooperationspartner gelten die AGB und Datenschutzerklärungen der jeweiligen Partnerunternehmen. Diese führen selbst die komplette Buchungsabwicklung durch und sind Ansprechpartner der Nutzer.

2.3. Feriefordele.dk haftet nicht für Pflichtverletzungen der Nutzer aus den zwischen den Nutzern und den Kooperationspartnern geschlossenen Verträgen.

2.4. Alle Informationen auf Feriefordele.dk werden mit Sorgfalt erhoben und bearbeitet. Es wird keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernommen. Haftungsansprüche gegen Feriefordele.dk, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Feriefordele.dk behält sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2.5. Haftungsausschluss für Inhalte
Als Dienstleistungsanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir sind als Dienstleistungsanbieter jedoch nicht verpflichtet, nach §§ 8 bis 10 TMG, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

2.6. Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

3. Rechtliche Hinweise
3.1. Feriefordele.dk bietet nur den Rahmen für die Anbahnung einer Geschäftsbeziehung zwischen dem anbietenden Kooperationspartnerunternehmen und dem interessierten User. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ist jedoch ausgeschlossen. Dies gilt ebenfalls auch für alle anderen direkt oder indirekt angeführten Websites, auf die mittels eines Hyperlinks verwiesen wird.

3.2. Feriefordele.dk ist für den Inhalt solcher Websites, die mit diesen Links erreicht werden, nicht verantwortlich. Feriefordele.dk haftet darüber hinaus weder für direkte noch indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die durch die Nutzung der auf dieser Website zu findenden Informationen oder Daten entstehen. Ausgeschlossen sind auch Rechte und Pflichten zwischen Feriefordele.dk und dem Nutzer dieser Website oder Dritten.

3.3. Alle Reise-Kooperationspartner haben sich gegenüber Feriefordele.dk per Vertrag verpflichtet, die aufgeführten Rabatte, Ermäßigungen oder Sondertarife zu den jeweils angegebenen Bedingungen für die User zu gewähren. Die Bestellung/Buchung erfolgt Online über Direktlinks, Codes oder telefonisch gegen Nennung des aufgeführten Stichwortes/Codes.

3.4. Die Verträge zwischen den Usern und den Reise-Kooperationspartnern kommen direkt zu Stande. Gewährleistungsansprüche sind nur in diesem Vertragsverhältnis geltend zu machen. Feriefordele.dk übernimmt keine Haftung, wenn Rabatte, Ermäßigungen oder Sondertarife nicht gewährt werden. Insbesondere gilt dies bei Geschäftsauflösung, Insolvenz oder Besitzerwechsel.

4. Verbraucherstreitbeilegung und Online-Streitbeilegungsplattform
Online-Streitbeilegungsplattform: Gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Online-Streitbeilegungsplattform (kurz „OS-Plattform“) als Anlaufstelle für Verbraucher und Unternehmer, die aus online geschlossenen Rechtsgeschäften erwachsene Streitigkeiten außergerichtlich beilegen möchten, ist unter dem folgendem Link erreichbar: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

5. Kundendienst/Support
Der Nutzer kann Fragen und Erklärungen zu der Dienstleistung von Feriefordele.dk per Mail info@feriefordele.dk oder
telefonisch (004940 – 45 000 662) übermitteln.

6. Urheber- und Kennzeichenrecht
6.1. Feriefordele.dk nutzt Fotos/Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte, die von den Kooperationspartnern zur vertraglich berechtigten Verwendung überlassen werden. Feriefordele.dk ist vertraglich freigestellt durch die Kooperationspartner von jeglichen Ansprüchen Dritter, die in Folge eines Verschuldens durch die Kooperationspartner aufgrund widerrechtlicher Nutzung von Urheberrechten in Bild und Wort erhoben werden. Zusätzlich nutzt Feriefordele.dk lizenzfreie sowie gekaufte Fotos und Grafiken, die mit Nachweis dokumentiert werden.

6.2. Der Inhalt von Feriefordele.dk, insbesondere alle Texte, Bilder, Graphiken, Logos, sowie auch ihre Arrangements, unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Die auf Feriefordele.dk bereitgestellten Texte, Bilder, Graphiken, Logos etc. dürfen weder verändert, noch für Handelszwecke kopiert und auf anderen Websites verwendet werden.

Sämtliche Informationen oder die Daten-Nutzung, die Anmeldung für Feriefordele.dk und sämtliches mit der Website zusammenhängendes Tun, Dulden oder Unterlassen unterliegen ausschließlich deutschem Recht.

Quelle: https://www.e-recht24.de

7. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Regelungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz von feriefordele.dk, 22529 Hamburg. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des ins deutsche Recht übernommenen UN-Kaufrechts.

Stand: 15.02.2023